Menu
Obec Rakvice
Rakvice

Registr oznámení

Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do centrálního registru oznámení

Dnem 1.9.2017 se změní Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
Podle této nové úpravy podávají všichni ti, kteří jsou ke dni 1. září 2017 veřejnými funkcionáři (s výjimkou poslanců a senátorů), svá první oznámení (oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o nesplacených závazcích) ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017.

U obce Rakvice jsou veřejnými funkcionáři:

  • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  • místostarosta, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

Zákon o střetu zájmů zaručuje každému právo prvním dnem po lhůtě stanovené tímto zákonem pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři na tato oznámení nahlížet v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 a 2. Na oznámení politiků (§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků (§ 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Žádosti o nahlížení - podmínky a způsob podání:

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů – nepolitiků, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, který bude centrální evidenční orgán posuzovat. Stanovení této náležitosti má Ministerstvu spravedlnosti umožnit dostát povinnostem stanoveným v § 5 odst. 2 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů (povinnost dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a aby při zpracování osobních údajů subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti).

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Podněty k prošetření veřejného funkcionáře:

Na oprávnění veřejnosti nahlížet do centrálního registru oznámení navazuje právo každého sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Oznámení podaná do 31. 8. 2017 zůstanou evidována v listinné podobě u původního evidenčního orgánu (na Obecním úřadu Rakvice); žádosti o nahlížení do těchto oznámení je ale od 1.9.2017 třeba adresovat na Ministerstvo spravedlnosti, které je příslušné k jejich vyřizování.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do jeho neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pumptrack dráha-3

Odkazy

1

23

1
logo jihomoravský kraj

Interaktivní mapa obce

Mapa

Aktuální teplota

23.6.2024 09:06

Aktuální teplota:

22.4 °C

Vlhkost:

53.4 %

Rosný bod:

12.4 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru